Warunki usług

Niniejsze Zasady i warunki ("Warunki") regulują korzystanie z usług świadczonych przez VisaHQ.pl Limited.

Korzystając z naszych Usług, Państwo potwierdzają, że przeczytali i akceptują te warunki oraz zgadzają się nie naruszać naszych zasad. Jeśli Pan/Pani nie zgadza się z warunkami określonymi w tej umowie lub jest niezadowolony ze strony, prosimy przesłać swoje skargi na stronę Kontakt. Nieprzestrzeganie tych Warunków może spowodować działania prawne i ograniczenie możliwości dostępu do tej strony. Od czasu do czasu VisaHQ.pl może modyfikować niniejsze Warunki. Prosimy przeglądać tę umowę za każdym razem, gdy Pan/Pani wchodzi na tę stronę lub korzysta z niej.

1. Definicje
W niniejszych warunkach usług:
"VisaHQ.pl", "nas", "my" lub "nasz", oznacza VisaHQ.pl Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną na mocy Ustawy o spółkach w Irlandii (Numer firmy 600346) i posiadającą jej Siedzibę pod adresem 57 Fitzwilliam Square N, Dublin, D02 CP02.

"Usługi" oznaczają usługi świadczone przez VisaHQ.pl, mianowicie konsultacje wizowe/paszportowe w Wielkiej Brytanii, sprawdzanie odpowiedniej dokumentacji, składanie/pomoc w składaniu aplikacji, pobieranie wizy/paszportu i wysyłkę do Klienta/Odbiorcy, lub wszelkie inne usługi VisaHQ. co.uk może dostarczyć i wystawić fakturę np. za usługi tłumaczeniowe, legalizację dokumentów itp.

"Klient", " Odbiorca", "Pan", "Pani" - osoba lub organizacja, której VisaHQ.pl świadczy Usługi lub zawiera umowy o świadczenie Usług.

"Dostawcy zewnętrzni" oznaczają osoby trzecie zaangażowane w wydawanie wiz (Centra wizowe, Ambasady, Wysoki komisariat), wydawanie paszportów brytyjskich (Biuro paszportowe HM); Poczta, kurierzy międzynarodowi, partnerzy biznesowi Firmy; oraz wszelkie inne organizacje wykorzystywane przez Firmę do świadczenia usług na rzecz Klienta.

2. Strony i Zakres Usług
Udostępnimy naszą Usługę osobie, która osobiście, bezpośrednio i wyraźnie zażądała usługi za pomocą naszej platformy internetowej https://www.visahq.pl/. Usługi mogą być również wymagane przez organizację, o ile osoba składająca aplikacje o usługę jest upoważniona do powiązania firmy, w imieniu której została zamówiona.

Warunki te należy rozpatrywać w połączeniu z naszą Polityką Prywatności.

Warunki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, z wyjątkiem tego, że Warunki obowiązujące w momencie składania lub modyfikacji zamówienia będą regulować dane zamówienie. W celu uniknięcia wątpliwości, zwykłe oglądanie (w przeciwieństwie do usług zamawiających) strony podlega Warunkom Korzystania ze Strony, a nie Warunkom.

Podstawowe usługi świadczone przez VisaHQ.pl mają pomóc w uzyskaniu wizy i innej dokumentacji podróży. Opisujemy dokumenty i formularze, które zazwyczaj należy dostarczyć aby osiągnąć tych celów, a następnie złożyć te dokumenty i formularze należycie wypełnione przez Państwo, władzom lub odpowiednim organom. Aby uniknąć wątpliwości, jeśli świadczymy usługi Państwu, Pan/Pani jest naszym klientem i obowiązuje niniejsze Warunki. Jeśli skierujemy Państwo do dowolnego innego usługodawcy, Pan/Pani ponosi odpowiedzialność za przeglądanie wszelkich świadczonych usług, a warunki korzystania z usług usługodawcy będą obowiązywały dla ich usług. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za usługi stron trzecich, a niniejsze Warunki nie będą miały zastosowania do tych usług.

Nasz proces zamówień pozwala sprawdzić i poprawić wszelkie błędy przed przesłaniem nam zamówienia. Po złożeniu zamówienia Pan/Pani otrzyma od nas e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy zamówienie Pana/Pani. Jeśli zamówienie jest poprawne, powiadomimy Pana/Pani, że przyjęliśmy zamówienie i rozpoczęliśmy pracę nad nim. Ten e-mail z potwierdzeniem jest zatytułowany "Aplikacja Pana/Pani została pomyślnie przesłana do ambasady". Umowa między nami powstanie dopiero wtedy, gdy wyślemy Państwu ten e-mail z potwierdzeniem.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do każdej oferty i każdej umowy między Państwem a VisaHQ.pl oraz do świadczenia wszelkich usług świadczonych Panu/Pani przez lub w imieniu VisaHQ.pl w zakresie, ale nie ograniczając się do przetwarzania wiz i/lub dokumenty dla Państwa lub w ich imieniu. Niektóre Warunki mogą odnosić się do organu wydającego, który jest ambasadą, konsulatem lub inną agencją, która wydaje lub dostarcza wymagane dokumenty.

3. Opłaty i Płatności
Płatności można dokonać za pomocą dowolnej opcji reklamowanej na naszej stronie internetowej. Płatność zostanie zrealizowana po złożeniu zamówienia.
Użytkownik zobowiązuje się zapłacić za wszelkie produkty lub usługi oferowane do sprzedaży przez VisaHQ.pl lub przez innego dostawcę lub usługodawcę za pośrednictwem VisaHQ.pl. Państwo będą płacić za wszystkie należne podatki i opłaty transportowe związane z zakupem jakichkolwiek innych produktów lub usług.
Jeśli płatność się nie powiedzie lub Państwo nie zapłacili, aplikacja wyświetli się w naszym systemie jako niekompletna. Specjalista wizowy powiadomi Pana/Pani, jeśli płatność nie jest wypłacana. Aplikacja nie zostanie przedłożona do momentu otrzymania pełnej zapłaty.
Wymagania i opłaty związane z przetwarzaniem wiz mogą ulec zmianie, w tym, ale nie ograniczając się do, opłaty konsularne, formularze aplikacji oraz dokumenty wymagane do wydania wizy, które mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Płatność online: płacąc online, Pan/Pani zgadza się, że karty kredytowe zostaną obciążone natychmiast po przeprowadzeniu weryfikacji online. Nasze bezpieczne oprogramowanie serwera szyfruje wszystkie dane karty płatniczej Państwa. Proces miesza wszystkie informacje, dzięki czemu żadna nieuprawniona strona trzecia nie może przechwycić danych. Przeglądarka Pana/Pani potwierdzi, że robi zakupy w bezpiecznym środowisku, pokazując ikonę zamkniętej kłódki lub obraz kłódki obok szczegółów płatności w odpowiednim obszarze Strony.

Aby upewnić się, że karta kredytowa Pana/Pani, debetowa lub płatnicza nie jest używana bez zgody Państwa, sprawdzimy nazwę, adres i inne dane osobowe podane przez Pana/Pani podczas procesu zamówienia w odpowiednich bazach danych osób trzecich.

Akceptując te warunki, Pan/Pani wyraża zgodę na takie kontrole. Wszystkie informacje przekazane przez Pana/Pani będą traktowane w sposób bezpieczny i ściśle zgodny z RODO.

Podczas kontroli bezpieczeństwa możemy poprosić o dodatkowe informacje lub dokumentację, aby pomóc w obsłudze dostarczonych danych.

4. Składanie Zamówienia
Aby rozpocząć korzystanie z naszych usług, należy zarejestrować się jako nowy użytkownik lub zalogować się do swojego konta na https://www.visahq.pl/. VisaHQ.pl dokłada wszelkich starań, aby w odpowiednim czasie zapewnić Państwu dokładnych informacji oraz uzyskać wizę na podróż w terminie wymaganym. Pomimo tego, należy pamiętać, że wszystkie wymagania dotyczące uzyskania wizy (dokumentacja, opłaty, ramy czasowe itp.) są obliczane na podstawie kryteriów ogólnych i mogą się różnić w zależności od podanych przez Pana/Pani informacji, takich jak aktualne lub poprzednie obywatelstwo, miejsce zamieszkania, płeć, wiek, zawód, ostatnie podróże, religia itp.

VisaHQ.pl dokłada wszelkich starań, aby poprawnie opisać wszystkie usługi, które pojawiają się na naszej stronie internetowej. Jednak VisaHQ.pl nie gwarantuje, że wszystkie instrukcje, definicje i opisy są najbardziej aktualne, kompletne, dokładne i bez błędów. Ambasady/konsulaty często zmieniają swoje wymagania i opłat bez uprzedzenia i zmiany mogą wejść w życie natychmiast. W przypadku, gdy jakikolwiek opis usługi lub jakiejkolwiek informacji na naszej stronie stanie się nieaktualny lub niedokładny, Pan/Pani wyraża zgodę na nieszkodliwość VisaHQ.pl.

Wymagania i opłaty związane z przetwarzaniem wiz mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Formularze aplikacyjne i dodatkowe dokumenty wymagane do wydania wizy mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Urzędnicy konsularni mogą zażądać dodatkowej dokumentacji według własnego uznania. Mogą również odmówić wydania dokumentów podróży lub wizy bez ujawniania przyczyny odmowy. Czas przetwarzania dla wiz podanych przez VisaHQ.pl są przybliżone w oparciu o normalne okoliczności i są uważane za wiarygodne w większości przypadków, ale nie są gwarantowane. VisaHQ.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, anulacje, straty finansowe i inne straty wynikające z odmowy lub opóźnienia w przetwarzaniu. VisaHQ.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania dokumentów z dowolnego powodu, w tym między innymi z niepełnej dokumentacji, niewystarczającego czasu przetwarzania lub nietypowych okoliczności.

Składając zamówienie, Pan/Pani akceptuje niniejsze Warunki. Po złożeniu zamówienia zostanie Panu/Pani przydzielony specjalista wizowy i rozpocznie się proces składania wniosku. W tym momencie specjalista Pana/Pani potwierdzi, że zamówienie pieniężne jest uwzględnione lub że formularz autoryzacji karty kredytowej potwierdza, że karta została pomyślnie obciążona.

Niezbędny jest termin, w którym Pan/Pani potrzebuje paszportu, dlatego potwierdzimy, że możliwe jest przetworzenie i uzyskanie wizy w przewidywanym terminie, a zatem spełniać oczekiwania Państwa. Jeśli jest wystarczająco dużo czasu na przetworzenie wymaganej wizy i wszystkich wymaganych dokumentów, wniosek zostanie rozpatrzony pod kątem błędów, żądanych korekt i dokonanych płatności.

5. Czas przetwarzania
Czas przetwarzania dla wiz podanych przez VisaHQ.pl jest przybliżony i oparty na czasie przetwarzania podanym przez Ambasady, Wysokie Komisje Konsularne i Departament Stanu (organ wydający) w normalnych okolicznościach. Czas przetwarzania powinien zostać obliczony od następnego dnia roboczego od daty dostarczenia dokumentów do VisaHQ.pl w opcjach przetwarzania "Ten sam dzień" i "Następny dzień". W przypadku innych opcji przetwarzania czas przetwarzania powinien zostać obliczony od dnia następnego po przedłożeniu dokumentów organowi wydającemu.

Organ wydający może zażądać dalszych wyjaśnień. Wydanie wizy leży w wyłącznej gestii organu wydającego, a ich decyzja jest ostateczną decyzją o przyjęciu do kraju, nawet jeśli wnioskodawca spełnił wszystkie określone wymagania. VisaHQ.pl nie może i nie gwarantuje, że organ wydający wyda wizę w odpowiednim czasie i w określonych ramach czasowych.

VisaHQ.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, anulacje, straty finansowe i inne straty wynikające z odmowy lub opóźnienia w przetwarzaniu. Żadne opłaty za usługi, opłaty za ambasady, opłaty kurierskie, koszty wysyłki ani żadna ich część nie zostaną zwrócone z powodu opóźnień lub odmowy usługi.

6. Dostawa Wizy
Kiedy VisaHQ.pl zwraca paszport i potwierdza oryginalne dokumenty, ważne jest, aby potwierdzić, że wiza (y), o które Państwo prosili, została wydana, że wiza dla kraju, do którego się Pan/Pani wybiera, jest ważna w dniu przyjazdu i wyjazd z kraju, który Pan/Pani odwiedza, oraz że cel i charakter wizyty są zgodne z przeznaczeniem. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek błędu lub rozbieżności należy natychmiast skontaktować się z VisaHQ.pl.

7. Wysyłka
VisaHQ.pl nie zapewnia metod wysyłki, chyba że polecono inaczej lub zgodnie z instrukcjami klientów. Czasami dokumenty zostają uszkodzone lub utracone podczas wysyłki. VisaHQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które wystąpiły, gdy produkt był w posiadaniu klienta lub w tranzycie. VisaHQ.pl zdecydowanie zachęca swoich klientów do korzystania z usług spedycyjnych, które zapewniają śledzenie przesyłek w tranzycie w czasie rzeczywistym. VisaHQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie lub błędy popełnione przez firmy transportowe w celu dostarczenia, dostarczenia na czas, śledzenia, zlokalizowania i zachowania bezpieczeństwa wszelkich pakietów. VisaHQ.pl nie może i nie gwarantuje żadnych roszczeń ani gwarancji ze strony firm przewozowych dotyczących jakości usług, terminowości dostaw, dostępności usług i innych roszczeń.

8. Prawa do anulowania i Polityka zwrotu kosztów
W Polsce, jeśli Pan/Pani jest konsumentem, może mieć prawo ogólnie anulować zamówienie lub umowę zgodnie z Regulaminem Umów Konsumenckich w okresie odstąpienia od umowy wynoszącym 14 dni roboczych. Oznacza to, że w danym okresie, jeśli Konsument zmieni zdanie lub z innego powodu zdecyduje, że nie chce realizować zamówienia, może powiadomić dostawcę o tej decyzji, aby anulować zamówienie i otrzymać zwrot pieniędzy. Konsument może skorzystać z pisemnego powiadomienia o anulowaniu na VisaHQ.pl.

Jednak ze względu na pilny charakter zamówień złożonych za pomocą VisaHQ.pl, i pozostawienie marginesu bezpieczeństwa w celu uniknięcia potencjalnie poważnych konsekwencji w przypadku opóźnień, VisaHQ.pl zaczyna renderować usługi po zatwierdzeniu płatności i/lub otrzymania pełnej dokumentacji, która może nastąpić przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy. Konsument wyraźnie to autoryzuje i akceptuje. W związku z tym Konsument może nie skorzystać z pełnego okresu odstąpienia od umowy w przypadku zamówień złożonych za pomocą VisaHQ.pl i może być odpowiedzialny za część lub całość opłat za usługi świadczone przez VisaHQ.pl przed otrzymaniem zawiadomienia o anulowaniu przez Konsumenta. Ponadto wizy są przedmiotami przygotowanymi zgodnie ze specyfikacjami Konsumenta, a zatem okres odstąpienia od umowy i prawo do odstąpienia od umowy mogą nie mieć zastosowania.

Jeśli paszport i inne dokumenty potwierdzające zostały otrzymane przez VisaHQ.pl i zostały już przesłane przez VisaHQ.pl do przetwarzania w momencie anulowania, Pan/Pani nie otrzyma zwrotu kosztów; Jeśli jednak zgłoszenie nie zostanie złożone w momencie anulowania, Pan/Pani otrzyma częściowy zwrot kosztów równy różnicy wszystkich zapłaconych opłat, kosztów wysyłki powrotnej i opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 £. Żadne refundacje nie będą przyznawane za wizy elektroniczne (e-wizy) Antigua Barbuda, Argentyna, Armenia, Australia, Azerbejdżan, Bahrajn, Brazylia, Kambodża, Kanada, Chile, Kuba, Egipt, Etiopia, Gabon, Gwinea Bissau, Hongkong, Indie, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Kirgistan, Lesotho, Malezja, Mołdawia, Birma, Nigeria, Oman, Portoryko, Katar, Rosja, Rwanda, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Tajwan, Tadżykistan, Turcja, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Wietnam i Zimbabwe. Jeśli Państwo nie wysłali paszportu i innych dokumentów potwierdzających i chcą zrezygnować, mogą otrzymać częściowy zwrot kosztów w przypadku wjazdu do Albanii, Azerbejdżanu, Bangladeszu, Belgii, Brazylii, Kanady, Republiki Środkowoafrykańskiej, Estonii, Gruzji, Niemiec, Ghany, Grecji, Islandii, Indii, Indonezji, Irlandii, Włoch, Malty, Mauretanii, Nepalu, Nowej Zelandii, Nigerii, Omanu, Rosji, Saint Kitts Nevis, Korei Południowej, Tajwanu, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Uzbekistanu i Wietnamu (zwrot jest równy różnicy wniesionych opłat i opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 £) oraz pełny zwrot pieniędzy w przypadku wjazdu do dowolnego innego kraju.

Można anulować, używając funkcji Anuluj/Usuń na swoim koncie po zalogowaniu lub dzwoniąc do naszego serwisu. Niezależnie od powyższego, VisaHQ.pl uk nie może przetwarzać zwrotów płatności kartą kredytową powyżej 3 miesięcy w żadnych okolicznościach. W takich przypadkach VisaHQ.pl może wystawić kredyt sklepowy odpowiedni dla przyszłych wniosków przesłanych za pośrednictwem VisaHQ.pl. Kredytu nie można stosować do wniosków składanych za pośrednictwem innych agencji lub wniosków składanych bezpośrednio do Konsulatów.

9. Prywatność
Prosimy o zwrócenie uwagi na naszą Politykę Prywatności, za pomocą której Pan/Pani wyraża także zgodę na korzystanie z tej strony. Oświadczenie o ochronie prywatności jest częścią tej umowy.

10. Komunikacja
Korzystając z tej witryny i naszych usług, Pan/Pani udziela firmie VisaHQ.pl swojej wyraźnej zgody na kontakt z Panem/Panią za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów lub innych elektronicznych lub nieelektronicznych form komunikacji do wszystkich celów, w tym do dystrybucji materiałów marketingowych i promocyjnych.

11. Bezpieczeństwo
Przesyłając formularz rejestracyjny i aplikacyjny, Pan/Pani oświadcza, że podane informacje są prawdziwe i poprawne. Państwo są odpowiedzialni za zachowanie poufności ich ID użytkownika (login) i hasła. Państwo są odpowiedzialni za wszystkie zastosowania ich ID użytkownika (logina), niezależnie od tego, czy są autoryzowani przez nich. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu jego ID użytkownika lub hasła. Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje przekazywane i rozpowszechniane informacje.

12. Własność intelektualna
Ta strona internetowa, w tym między innymi tekst, treść, zdjęcia, grafika, aplikacje, jest chroniona jako praca zbiorowa na podstawie praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, międzynarodowych traktatów i/lub innych praw i przepisów prawnych USA i innych krajów. Wszystkie logotypy, obrazy, wygląd strony internetowej, tekst, grafika, oprogramowanie, kod HTML używany do generowania stron internetowych na stronie VisaHQ.pl, są wyłączną własnością firmy VisaHQ.pl i nie mogą być kopiowane, adaptowane, szkicowane, malowane, lub w inny sposób reprodukowane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody VisaHQ.pl. Wszystkie pozostałe znaki usługowe, znaki towarowe, nazwy lub logo, poszczególne artykuły, kolumny i inne elementy są własnością ich właścicieli. VisaHQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za inne znaki usługowe, znaki towarowe, nazwy lub logo, artykuły, kolumny i inne elementy, które mogą być chronione prawem autorskim lub mogą być znakami towarowymi i/lub znakami usług ich właścicieli.

13. Zgodność z prawami autorskimi i znakami towarowymi
VisaHQ.pl podejmuje wszelkie kroki niezbędne do zapewnienia zgodności i poszanowania praw własności intelektualnej innych osób. Niniejszym Pan/Pani wyraża zgodę na to, aby VisaHQ.pl była wolną od jakiejkolwiek odpowiedzialności i odpowiedzialności wynikającej z rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej i zgadza się powiadomić firmę VisaHQ.pl wszelkich takich faktycznych lub domniemanych naruszeniach natychmiast po ich odkryciu na piśmie. Pan/Pani zgadza się również na umożliwienie firmie VisaHQ.pl poświęcenia wystarczająco dużo czasu na zbadanie i zareagowanie na takie naruszenie lub oskarżenie przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych.

14. Odszkodowanie
Użytkownik zobowiązuje się chronić i oszczędzać, i bronić na własny koszt VisaHQ.pl, jej urzędników, dyrektorów, agentów i pracowników, od wszelkich skarg, roszczeń, żądań i odpowiedzialności jakiegokolwiek rodzaju, w tym kosztów i wydatków wynikających z aktów naruszenia przez Państwo, ich pracowników, agentów, podwykonawców lub kogoś używającego ich komputera/ID użytkownika. Wymóg ten dotyczy roszczeń lub zobowiązań stron trzecich wynikających z wykorzystania opatentowanych lub chronionych prawami autorskimi informacji lub z dowolnego innego powodu. Użytkownik zgadza się pokryć wszelkie koszty, szkody i wydatki, w tym między innymi rozsądne opłaty prawne i koszty przyznane lub poniesione w związku z roszczeniem, pozwem i/lub działaniem lub postępowaniem, które można przypisać do takich działań.

15. Zakończenie
Pan/Pani zgadza się, że VisaHQ.pl ma prawo do wypowiedzenia ich możliwości dostępu do tej strony w dowolnym czasie bez uprzedzenia, a także VisaHQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody. VisaHQ.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania dokumentów z dowolnego powodu, w tym między innymi z niepełnej dokumentacji, niewystarczającego czasu przetwarzania lub nietypowych okoliczności.

16. Okres składania roszczeń
Pan/Pani ma miesiąc po zakończeniu pracy przez VisaHQ.pl od daty dostarczenia wizy lub pierwszego zamówienia, aby poinformować VisaHQ.pl o wszelkich roszczeniach związanych z naszymi usługami. Po upływie tego terminu wszelkie prawa do sprostowania lub odszkodowania wygasają.

17. Linki
Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych stron trzecich. Linki te są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i pomagają w wyszukiwaniu innych zasobów internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, dokładność informacji, wyrażone opinie lub oświadczenia, strony zewnętrzne powiązane z nami lub jakiekolwiek linki zawarte w połączonej stronie.

18. Ograniczenia w użyciu
Ta strona jest przeznaczona dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia. Nie może być wykorzystywane do jakichkolwiek nielegalnych celów lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami. Użytkownik nie może korzystać z tej strony z jakichkolwiek powodów innych niż jej zamierzone przeznaczenie. Jeśli Pan / Pani przesyła jakiekolwiek informacje na naszą stronę, zgadza się nie publikować ani przekazywać schematów lub liter, wirusów ani żadnych innych szkodliwych elementów, czegokolwiek, co naruszałoby prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie i znaki towarowe, wszystko, co jest zniesławiające, obelżywe, oszczercze, niezgodne z prawem, nieprzyzwoite, groźby, nękanie, oszukańcze, pornograficzne, szkodliwe lub które może stanowić lub zachęcać do zachowania, które byłoby uznane za przestępstwo, spowodować odpowiedzialność cywilną lub w inny sposób naruszyć jakiekolwiek prawo. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, dekompilować, demontować, dystrybuować, publikować, wyświetlać, wykonywać, modyfikować, przesyłać, tworzyć działań pochodzących z, naprawić, przesyłać, ani w jakikolwiek sposób wykorzystać jakiejkolwiek części tej strony, obrazów i innych materiałów lub oferować żadnej części serwisu na sprzedaż lub dystrybucję bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy VisaHQ.pl.

19. Zastrzeżenie
Wszystkie informacje na tej stronie internetowej są dostarczane "tak jak są" i bez gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności lub kompletności informacji, przydatności do określonego zastosowania lub celu, w tym gwarancji wartości handlowej, tytułu, braku naruszenia lub inaczej. W żadnym przypadku VisaHQ.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe lub wtórne, specjalne lub karne, wynikające lub związane z używaniem lub niemożnością korzystania z tej strony internetowej. VisaHQ.pl niniejszym zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do obsługi tej strony internetowej, w tym wszelkich domniemanych gwarancji, przydatności do określonego celu oraz przypadkowych, specjalnych, bezpośrednich lub wynikowych szkód. W związku z tym VisaHQ.pl jej pracownicy i współpracownicy, partnerzy, filie, spółki zależne, cesjonariusze oraz ich przedstawiciele zewnętrzni nie ponoszą w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za wszelkie niedokładności lub błędy w usługach lub ich zaniechanie, w tym, między innymi, opóźnienia, błędy lub przerwy w transmisji lub dostarczaniu usług, produktów lub utraty, lub szkody powstałe z jakiegokolwiek powodu w wyniku niewykonania. VisaHQ.pl nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do informacji, wymagań, ograniczeń, jakości, treści, tematu, stylu i wyrażeń dostarczanych bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich na tej stronie.

20. Całość umowy
Niniejsza umowa wraz z Oświadczeniem o ochronie Prywatności stanowią całość umowy między użytkownikiem a VisaHQ.pl i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia lub reprezentacje dotyczące VisaHQ.pl. Niewykonanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takiego postanowienia lub prawa do egzekwowania takiego postanowienia. Żadne zrzeczenie się, zmiana lub inne modyfikacje dokonane przez Pana / Pani nie będą wiążące, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez obie strony.